Phật Di Lạc

Ðời sống giống như một vở tuồng, do đó, chúng ta có thể thật sự cười to về nó. Hãy nương tựa vào lực lượng toàn năng, chúng ta làm hết sức mình để đóng vai trò của mình, giống như Phật Di Lạc bao dung mọi điều với một tâm hồn tỏa sáng."Di Lạc nghĩa là sung sướng, thương yêu. Đó là vị Phật mang tình thương, mang hạnh phúc tới cho mọi người. Người nào làm như vậy thì là Phật Di Lạc, và chính quý vị cũng nên là một vị Phật Di Lạc, đem tình thương và hạnh phúc đến cho mọi người. Đó là phương cách của một bậc đại trượng phu, cách của một người hùng." (Nguyên văn Anh ngữ)

Trích từ "Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư"
Số 94, Lời pháp cam lồ

"Chúng ta sẽ cảm thấy mãn nguyện trong việc bố thí và tình thương yêu của chúng ta thay vì trông mong tình thương từ người khác." (Nguyên văn Anh ngữ)


Trích từ "Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư"
Số 89, Lời pháp cam lồ


Con Cái Thượng Ðế
Người ngoại tinh
Tiểu thiên thần
Tiểu Bồ Ðề
Bồ Ðề Ðạt Ma
Phật Di Lạc
Quán Âm Bồ Tát Tọa Thiền
Phụ Thân (Mặt trời)
Mẫu Thân (Mặt trăng)