Tiểu Bồ Ðề

Với một kiểu thiết kế dễ thương, bộ nữ trang này trông giống như một tiểu Bồ Tát thuần khiết và đơn thuần, âm thầm ban rãi tình thương đến mọi người.

 


Những mục đích thuần khiết nhất, tốt lành nhất sẽ hấp dẫn những điều thiện lành trong vũ trụ, tất cả những gì thuần khiết, và còn hơn những gì chúng ta đòi hỏi nữa. (Nguyên văn Anh ngữ)

Trích từ "Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư"
Số 89, Lời pháp cam lồ

"Những người đơn thuần sẽ đắc Đạo. Quan trọng nhất là tâm đơn thuần, không có lòng phân biệt đau khổ hay hạnh phúc. Tăng Sán thiền sư nói gì quý vị biết không? Những người có tâm phân biệt rất khó tìm được đại Đạo. Ý của ông muốn nói rằng những người có tâm bình đẳng, đơn thuần, mãn túc mới dễ tìm thấy Đạo. Lão Tử cũng nói phải cải lão hoàn đồng, đơn thuần như một đứa bé mới có thể đắc Đạo. Chúa Giê Su cũng nói rằng, trừ khi quý vị trở thành vô tư như một đứa bé, quý vị không vào được Thiên Quốc. Phật giáo và Đạo giáo cũng nói vậy, Thánh Kinh cũng nói tương tự. Hồi giáo cũng vậy. Hồi giáo dạy đệ tử không được phê bình người khác; người ta như vậy vì Thượng Đế muốn họ như thế. Điều này có nghĩa là chúng ta nên đơn thuần như trẻ thơ, không phê bình người khác."

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, tại Bình Ðông, Formosa
Tháng 12 năm 1988


Con Cái Thượng Ðế
Người ngoại tinh
Tiểu thiên thần
Tiểu Bồ Ðề
Bồ Ðề Ðạt Ma
Phật Di Lạc
Quán Âm Bồ Tát Tọa Thiền
Phụ Thân (Mặt trời)
Mẫu Thân (Mặt trăng)