Người Ngoại Tinh


Người ngoại tinh mang thông điệp đến cho chúng ta từ những tinh cầu khác trong vũ trụ, nhắc nhở chúng ta trở về quê hương vĩnh hằng và rực rỡ.


"Người ngoại tinh là những người bạn tốt của chúng ta. Họ đang trông nom địa cầu. Họ là những người vô cùng tốt bụng, rất thông minh và rất tân tiến. Chúng ta có thể dùng trí huệ và tình bạn của họ để bảo vệ tinh cầu của chúng ta và để tiến hóa lên một nền văn minh hơn."

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Hsihu Center, Formosa
Ngày 10 tháng 6 năm1995 (Nguyên văn Anh ngữ)


Con Cái Thượng Ðế
Người ngoại tinh
Tiểu thiên thần
Tiểu Bồ Ðề
Bồ Ðề Ðạt Ma
Phật Di Lạc
Quán Âm Bồ Tát Tọa Thiền
Phụ Thân (Mặt trời)
Mẫu Thân (Mặt trăng)