Khai Phóng Linh Hồn

Một sự kết hợp phong phú của san hô, lục bảo ngọc, kim cương, ngọc thạch trắng, và vàng, tượng trưng cho niềm chân phúc vĩnh cửu khi linh hồn được giải thoát. Hình dáng phóng tia có nghĩa là giải phóng phẩm chất cao quý của tự tánh từ bên trong.


 


"Khi làm điều gì, chúng ta hãy dùng tinh thần vui tươi sống động mà làm. Đừng bắt chước tinh thần đen tối của thế tục." (Nguyên văn Anh ngữ)


Trích từ "Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư"
Số 87, Lời pháp cam lồ

"Quý vị phải có dũng khí của một linh hồn kiên cường để nói lên những gì là sự thật, dù quý vị có phải sống chết vì nó." (Nguyên văn Anh ngữ)


Trích từ "Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư"
Số 65, Lời pháp cam lồ


Tái Sinh
Khai Phóng Linh Hồn
Khẳng Ðịnh Thắng
Ðáo Bỉ Ngạn (huyền bảo ngọc)
Ðáo Bỉ Ngạn (Turquoise)
Mắt Trí Huệ
Phật Vi Lai
Câu Thông Với Tiềm Lực
Nhìn Bằng Linh Hồn