Ðạo

Lực lượng của âm và dương vĩnh viễn trường tồn. Cùng nhau hài hòa, cả hai lực lượng này tạo nên 'Ðạo' hoàn mỹ. Bộ nữ trang này nhắc nhở chúng ta nên hoàn mỹ như 'Ðạo'."Nếu chúng ta không đủ mạnh để chống cự lại những quyến rũ của cuộc đời, thì đương nhiên chúng ta rơi vào phần bên kia của thiên nhiên, đó phần phủ định. Khi chúng ta đủ mạnh, chúng ta sẽ đứng chính giữa, chúng ta có thể có cả hai lực khẳng định và phủ định tùy quyền sử dụng của chúng ta. Đó là đường lối của một người khai ngộ."


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, tại trường Ðại Học Montreal, Gia Nã Ðại
Ngày 17 tháng 4 năm 1993 (Nguyên văn Anh ngữ)

"Bây giờ nếu chúng ta nhìn quanh thế giới, chúng ta thấy mọi thứ đều được sáng tạo trong sự quân bình. Cho nên hầu sống cuộc đời mình trong thế gian này và đồng thời thấu hiểu được thiên đàng, chúng ta nên cố gắng quân bình cuộc sống của mình để rồi phần tâm linh của chúng ta sẽ được nẩy nở và phương diện thế tục của chúng ta cũng sẽ được phát triển nhiều hơn."


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, tại Ðông Kinh, Nhật Bổn
Ngày 22 tháng 5 năm 1993 (Nguyên văn Anh ngữ)

"Đạo" không thể dùng trí thức để phân tích. "Đạo" là sự liễu ngộ ở bên trong."


Trích từ "Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư"
Số 25, Lời pháp cam lồ


Mặt Trời

Ðại Ðịa Sông Núi

Liên Hoa

Bầu Trời

Ðạo