Hoa Sen Thuần Khiết
(Nhẫn)

Hoa sen tượng trưng cho bản tánh thuần khiết của chúng ta. Hoa sen mọc trong bùn nhưng không nhuốm bùn, nhắc nhở chúng ta lúc nào cũng gìn giữ đạo tâm.


Chúng ta phải sống trong thế gian này với tất cả những cám dỗ và sự đấu tranh của nó, tuy nhiên chúng ta lại phải gìn giữ sự tinh khiết và kỷ luật bản thân như là hoa sen được sinh ra từ trong bùn, nhưng rất tinh khiết, rất sạch, và mang hương thơm nồng nàn. Chúng ta phải trở nên thánh nhân trong địa ngục.

Thanh Hải Vô Thượng Sư thuyết giảng
San Jose, California, Kỳ Ngày 27 tháng 5, 1989
(Nguyên văn Anh ngữ)


Hoa Sen Thuần Khiết (Nhẫn)

Hoa Sen Thuần Khiết (Bông tai)

Ðồng Nhất Thể (Dây Chuyền)

Biển Tình Thương
(Dây Ðeo Tay)

Giải Thoát (Kim cài)

Ngọc Như Ý Mâu Ni
(Mặt dây chuyền)