Ðồng Nhất Thể
(Dây chuyền)

Mỗi vòng xích nhỏ đều được làm bằng tay với một hình dáng độc đáo, biểu tượng cho vạn vật trong vũ trụ đều có sự tương quan mật thiết và gắn liền với nhau.


"Như lai là một thể nghiệm bên trong, phẩm chất của vô sở bất tại. Khi chúng ta đạt được phẩm chất vô sở bất tại, trí huệ chúng ta được khai mở, nghiệp quả của chúng ta được xóa mờ, chúng ta tuyệt đối được tự tại, và chúng ta có thể thấu hiểu được hệ thống vũ trụ và bí mật của cả Ðấng Sáng Tạo. Cuối cùng, chúng ta sẽ nhận thức được đồng nhất thể với Ðấng Tạo Hóa thật sự ra sao. Chúng ta sẽ hiểu được đẳng cấp của Lão Tử và rồi có thể thật sự ca tụng Ngài. Ðó là vì lúc đó chúng ta có cùng thể nghiệm với Ngài và có thể chứng nghiệm được sự thật phía sau câu nói của Ngài, "Vạn vật đồng nhất thể!"

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
tại Ðài Bắc, Formosa, Ngày 6 tháng 3 năm 1989

"Vào lúc khởi thủy, chúng ta ở cùng Thượng Ðế; chúng ta đồng nhất thể với bản chất của Phật Tổ. Vào lúc đó, không có việc gì để làm trong vũ trụ. Vũ trụ trống rỗng như một biển tình thương, rất trong sạch và tĩnh lặng, không một di động, hoặc bất cứ gì thích thú. Do đó, khi Thượng Ðế hoặc Ðấng Tạo Hóa đề nghị rằng chúng ta sẽ có vài sinh hoạt và thêm vào ít sự nhộn nhịp đến với vũ trụ, tất cả chúng ta đều đồng ý với sự vui mừng. Về sau, chúng ta đã chia sẻ một phần trong công việc sáng tạo của Thượng Ðế."

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Trung tâm Tây Hồ, Formosa, Ngày 25 tháng 10 năm 1994


Hoa Sen Thuần Khiết (Nhẫn)

Hoa Sen Thuần Khiết (Bông tai)

Ðồng Nhất Thể (Dây Chuyền)

Biển Tình Thương
(Dây Ðeo Tay)

Giải Thoát (Kim cài)

Ngọc Như Ý Mâu Ni
(Mặt dây chuyền)