回首頁HomePage

 
Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 1

Hoa sen thuần khiết (Nhẫn)

Hoa sen thuần khiết (Bông tai)

Ðồng Nhất Thể (Dây chuyền)

Biển tình thương

Giải Thoát

Ngọc Như Ý Mâu Ni
Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 2

Mặt Trời
Ðại Ðịa Sông Núi
Liên Hoa
Bầu Trời
 
Ðạo
Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 3
Tái Sinh
Khai Phóng Linh Hồn
Khẳng Ðịnh Thắng
Ðáo bỉ ngạn
(Huyền bảo ngọc)
Ðáo bỉ ngạn
(Bảo ngọc)
Mắt trí huệ
Phật vị lai
Câu thông với tiềm lực

Nhìn Bằng Linh Hồn
Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 4
Con Cái Thượng Ðế
Người Ngoại Tinh
Tiểu Thiên Thần
Tiểu Di Lạc
Bồ Ðề Ðạt Ma
Phật Di Lạc
Quán Âm Bồ Tát Tọa Thiền
Phụ thân (Mặt trời)
Mẫu thân (Mặt trăng)
Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 5
 
Bộ Chén Thiên Long Hoàng Phẩm
Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 6
Hoa Sen Ngàn Cánh
Bộ sưu tập S. M.
Ðợt thiết kế "Hai Tâm Hồn"
Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 7
Tình Thương Chân Thật (1) Kim Cương
Tình Thương Chân Thật (2) Bảo Ngọc

Tình Thương Chân Thật (3) Cẩn Ðá
Tình Thương Chân Thật (4) Ngọc Lam
Ðồng hồ dành cho nam và nữ
Vòng đeo chân nam và nữ
Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 8
Hoàng Gia Chân Chính

 

Trang Sức Thiên Ðàng Ðợt 16

Trung Đạo

Mùa Xuân Bất Tận